Algemene Voorwaarden

DC EXTERIOR
Groenstraat 32 – 2530 Boechout
Tel: +32 485 12 03 25
info@DCexterior.be

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van DC EXTERIOR, gegevens zie hierboven, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van DC EXTERIOR moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door DC EXTERIOR aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden DC EXTERIOR niet. DC EXTERIOR is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. DC EXTERIOR is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst: info@DCexterior.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door DC EXTERIOR. DC EXTERIOR kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Kies in de webshop de gewenste producten en klik op “in winkelmand” om deze in uw winkelmandje te plaatsen. Nadat u alle gewenste producten in het winkelmandje heeft geplaatst, kunt u het complete overzicht bekijken door op de knop “winkelmand bekijken” klikken of door rechts bovenin op de pagina op het winkelmandje te klikken. Als u het winkelmandje heeft gecontroleerd, kunt u verder gaan met het bestelproces door op de knop “Doorgaan naar afrekenen” te klikken.
U komt nu op de afreken-pagina. Op deze pagina wordt u gevraagd om uw factuuradres en afleveradres(bij bezorging) in te vullen.
Ook kunt u indien u als bedrijf bestelt uw BTW-nummer invullen.
Onderaan de ingevulde gegevens ziet u nogmaals een overzicht van uw bestelling.
Nadat u alle gegevens naar juistheid heeft ingevuld, kiest u de gewenste betaalmethode. Als laatste wordt u gevraagd om akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.
Indien u bovenstaande stappen heeft doorlopen kunt u de bestelling definitief maken door op de knop “Bestelling plaatsen” te klikken.
U wordt dan doorgestuurd naar een beveiligde omgeving (Mollie) om het betaalproces af te ronden.
De orderbevestiging zal u per e-mail worden toegestuurd.
Na ontvangst van uw bestelling gaan wij aan de slag om deze zo snel mogelijk te versturen.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
● via kredietkaart
● via bankkaart – Bancontact
● bank app: Belfius, KBC
● giropay, Ideal, Sofort Banking, Apple Pay
● … kan nog aangepast worden naargelang beschikbaarheid bij betalingprovider Mollie

DC EXTERIOR is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland mits betaling van eventuele verzendkosten, indien van toepassing.

De levering gebeurt door een erkende verzendfirma. Eventuele kosten van de levering kunnen bekeken worden in het winkelmandje, alvorens de bestelling te plaatsen.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling, normaal sneller. Indien levering vertraging ondervindt, langer dan 3 maanden dan de overeengekomen termijn, ontvangt de Klant hiervan bericht. Klant is alsdan gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld schriftelijk worden gemeld aan DC EXTERIOR, info@DCexterior.be. U ontvangt dan een bevestiging dat wij uw mail ontvingen. Indien u deze niet ontvangt, gelieve ons dan nogmaals te contacteren.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door DC EXTERIOR was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van DC EXTERIOR.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van DC EXTERIOR te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij DC EXTERIOR.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant DC EXTERIOR, info@DCexterior.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. DC EXTERIOR zal hiervan een bevestiging van ontvangst sturen. Indien u deze niet ontvangt, gelieve dan terug contact op te nemen om uw recht van teruggave te bespreken.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan DC EXTERIOR heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan DC EXTERIOR. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De goederen moeten in de originele, onbeschadigde verpakking teruggestuurd worden. De goederen moeten in onbeschadigde, ongebruikte staat zijn en alle bijgeleverde accessoires moeten aanwezig zijn.

In overleg kunnen wij de goederen bij u terugophalen tegen een afgesproken vergoeding.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt DC EXTERIOR zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal DC EXTERIOR alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat DC EXTERIOR op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten zal DC EXTERIOR wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen en heeft kunnen nagaan of deze zich in een staat bevinden, dat ze geen waardevermindering hebben ondergaan.

DC EXTERIOR betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

● de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop DC EXTERIOR geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
● de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
● de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
● de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
● overeenkomsten waarbij de Klant DC EXTERIOR specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
● de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
● overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
● de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.
● levering van goederen voor commerciële promotie zoals bv. influencers

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de DC EXTERIOR klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan DC EXTERIOR of een door DC Exterior opgegeven retouradres.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant DC EXTERIOR zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 week na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 3 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van DC EXTERIOR is bereikbaar op het telefoonnummer +32 485 12 03 25, via e-mail op info@DCexterior.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Consignatie en levering op zicht

Indien DC EXTERIOR met de Klant overeenkomt dat bepaalde zaken in consignatie of op zicht zullen worden geleverd, geldt, onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, het navolgende:

a. levering in consignatie geschiedt steeds voor een gelimiteerde, vooraf vastgestelde periode van maximum 3 maanden. Levering op zicht geschiedt steeds voor een gelimiteerde, vooraf vastgestelde periode van maximum 1 maand. Na afloop van deze periode dient Klant direct de in consignatie of op zicht geleverde zaken aan DC EXTERIOR te retourneren, bij gebreke waarvan Klant geacht zal worden deze zaken te hebben gekocht. DC EXTERIOR zal Klant alsdan daarvoor factureren.
b. facturering van de door afnemer in consignatie of op zicht geleverde en gekochte zaken, zal geschieden tegen de prijs die gold ten tijde van de oorspronkelijke levering.
c. iedere waardevermindering van de geleverde zaken gedurende c.q. ten gevolge van het verblijf bij de Klant dient door de Klant aan DC EXTERIOR te worden vergoed.
d. het transport van de in consignatie of op zicht te leveren zaken van en naar geschiedt steeds voor rekening en risico van de Klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
e. de in consignatie of op zicht geleverde zaken blijven eigendom van DC EXTERIOR

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover DC EXTERIOR beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt DC EXTERIOR zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 12: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, DC EXTERIOR, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan DC EXTERIOR, info@dcexterior.be, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot DC EXTERIOR, info@dcexterior.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy: https://dcexterior.be/privacy-policy/.

Artikel 13: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookie Policy: https://dcexterior.be/privacy-policy/

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Artikel 14: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door DC EXTERIOR om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van DC EXTERIOR. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 16: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.